Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 2 Kurikulum 2013

Berikut adalah soal bahasa sunda kelas 11 semester 2 yang dapat kalian download file soalnya secara lengkap dengan klik link di bawah ini!Kali ini penulis akan membagikan contoh soal bahasa sunda kelas 10 semester 2 untuk dapat kalian pelajari untuk menghadapi ujian nanti. Karena biasanya contoh soal bahasa sunda yang akan diujikan tidak jauh berbeda dengan soal tahun sebelumnya. Soal essay bahasa sunda kelas 10 ini belum dilengkapi beserta kunci jawaban bahasa sunda kelas 10 semester 2. Semoga Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 11 Semester 2 ini dapat bermanfaat. Selamat belajar! Tetap semangat! Jangan lupa cek contoh soal bahasa sunda kelas 12 semester 1 lainnya! Jangan lupa cek soal bahasa sunda kelas 10 dan kunci jawaban semester 2 serta soal uas bahasa sunda kelas 10 dan kunci jawaban lainnya!


Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 2 Kurikulum 2013

1.Disebut naon kagiatan ngabadamikeun masalah pikeun néang mana nu bener?
a. diajar
b. paguneman
c. sawala
d. debat
é. latihan

2.Unggal diskusi biasana sok aya nu mingpin anu tugas utamana ngatur jalanna diskusi, disebutna …
a. panumbu catur
b. pangjejer
c. pamidang
d. girang serat
é. pamair

Dina ieu diskusi sim kuring saparakanca ti grup hiji, seja medar topik atanapi ngabahas “Rumaja Sunda jeung Seni Sunda”. Ngahaja sim kuring saparakanca milih éta topik, ku margi ningal kanyataan sadidinten, beuki dieu, pararumaja Sunda beuki kirang maliré atanapi mikaresep kana kasenian Sunda.

3.Naon kecap sasaruaan (sinonim) tina kecap sadidinten?
a. sapopoé
b. saminggu
c. sabulan
d. sataun
é. Sasasih

4.Kedah kumaha ngungkulanana? Rupina éta mah tiasa dibahas ku grup sanés. Sim kuring saparakanca mah, mung badé ngawatesanan dugi kadinya.
Tarjamahkeun kecap ngungkulanana ka nu basa Indonesia!
a. mengusahakan                             
b. memikirkan                                   
c. mengatasinya                         
d. menambahkan
é. membéréskan 

5.Robahna iklim téh ngabalukarkeun temperature rata-rata hawa ningkat tur kutub és leyur, nepi ka beungeut laut naék.
Naon tarjamahan basa Indonesia kecap ngabalukarkeun?
a. Menyelamatkan
b. Merubah
c. Menyerap
d. Mempercepat
e. Mengakibatkan

6.Omongan anu langsung dikedalkeun dina hiji situasi disebut….
a. Biantara                                                   
b. Sawala 
c. Paribasa                                              
d. Paguneman
e. Sajak 

7.Dumasar kana peran atawa sipatna, unsur palaku dina carpon bisa dipasing-pasing jadi……..
a. Palaku protagonis jeung palaku tambahan
b. Palaku protagonis jeung palaku antagonis
c. Palaku protagonis jeung palaku kontragonis
d. Palaku antagonis jeung palaku tambahan 
e. Palaku utama jeung palaku tambahan

8.Pesen anu hayang ditepikeun ku pangarang ka nu maca atawa ngadéngékeun carita, disebut….
a. Galur/plot
b. Téma
c. Suasana
d. Sétting
e. Amanat

1) Palakuna teu loba                       
2) Galurna basajan                           
3) Wangunna parondok
4) sumebar sacara lisan
5) eusina lain rèalitas kahirupan sapopoè

9.Nu mangrupa ciri-ciri carpon nya èta ……….
a. 1, 3, 5                                               
b. 2, 4, 5
c. 1, 2, 3       
d. 3, 4, 5
e. Sadayana bener 

10.Mana kalimah anu ngandung harti konotatif (injeuman)?
a. Imah kuring mah butut.
b. Dasar manéh mah bodo!                                      
c. Mangga linggih di saung butut abdi.
d. kuring diajar basa Sunda. 
e. ucing téh mani lucu.

“Taman Budaya téh sarana kagiatan kanggo mintonkeun sareng mekarkeun karancagéan para seniman,” ceuk Drs. Baidilah, M.Pd. Kepala Balai Pengelolaan Taman Budaya Disbudpar Jabar dina bubuka biantarana basa acara pagelaran Bajidoran, Saptu peuting (1 April 2006). Éta pagelaran téh minangka awal tina program kagiatan anu geus disusun ku Balai Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat.

11.Naon jejer (téma) sempalan warta di luhur?
a. Ngokolakeun kabudayaan
b. Pagelaran kabudayaan                                       
c. Sarana mintonkeun karancagéan
d. Program Taman Budaya 
e. Sambutan bapa kepala

12.Carita rahayat nu eusina nyaritakeun ngeunaan asal-usul hiji kajadian atawa tempat,disebut….
a. mitos
b. pamuk
c. sasakala 
d. Parabel
e. pabel

13.Di handap Ieu nu kaasup kana wanda prosa buhun, nya éta ….
a. dongéng
b. novel
c. carita pondok
d. puisi
e. carita drama

14.Pakaman basa/ungkara basa anu dipaké harti injeuman sarta eusina mangrupa babandingan nu ngagambarkeun kaayaan, kalakuan, jaung pasipatan jelema mangrupa wangenan tina ….
a. biantara
b. babasan
c. paribasa 
d. palanggeran biantara
e. palanggeran paribasa

15.Saprak harga BBM naék, para pamayang loba nu alih propési jadi kuli bangunan ka kota, pajar téh jauh teuing jeung hasil nu ditarimana. Kecap pamayang hartina ….
a. tukang moro
b. tukang nakol bedug
c. juru ladén 
d. tukang ngala Iauk di Iaut
e. tukang nabeuh gamolan

16.Pakasaban bapana Arif mah sapopoéna téh tukang nyieun parabot tina beusi. Istilah tina kecap digurat badag nya eta…
a. Paninganggaran
b. Pamayang
c. Panday 
d. Paledang
e. Padalang

17. Di handap ieu conto tina kecap kantétan rakitan anggang anu nuduhkeun lantaran, nya éta ….
a. peupeus kabanting
b. indung beurang .
c. gandawesi
d. sapu tangan
e. kabéhjawaban salah

18.Carita pamohalan nu eusina nyaritakeun kalakuan jalma nu teu lumrah atawa teu umum jeung jalma liannya, disebutna dongéng ….
a. dongéng sato
b. sagé 
c. mite
d. pamuk
e. parabel

19. Riwayat atawa lalaakon hirup hiji jalma dina wangun tulisan nu ditulis ku batur, disebut ….
a. Otobiografi
b. biografi
c. geografi 
d. biologi
e. seismografi

20.Kasenian ngaréka basa nu diwangun ku cangkang jeung eusi, pikeun ngedalkeun maksud anu henteu saceplakna bari dipamrih karesmianana, disebut ….
a. dongéng
b. carita 
c. sisindiran
d. sindir
e. babasan

More Reading

Post navigation

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *