Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 11 Semester 2 Kurikulum 2013

Berikut adalah soal bahasa sunda kelas 11 semester 2 yang dapat kalian download file soal nya secara lengkap dengan klik link di bawah ini!Kali ini penulis akan membagikan soal bahasa sunda kelas 10 untuk dapat kalian pelajari untuk menghadapi ujian nanti. Karena biasanya soal bahasa sunda kelas 10 yang akan diujikan tidak jauh berbeda dengan soal tahun sebelumnya. Soal pilihan ganda ini belum dilengkapi beserta kunci jawaban bahasa sunda kelas 11 kurikulum 2013. Semoga contoh soal bahasa sunda ini dapat bermanfaat. Selamat belajar! Tetap semangat! Jangan lupa cek contoh soal bahasa sunda kelas 11 dan jawabannya lainnya!


Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 11 Semester 2 Kurikulum 2013

Baca Wacana kalawan gemet!
HOMÉ INDUSTRI ROTAN PLUMBON

Lamun di nagara maju seperti Jepang motor ogé geus jadi homé industri. Kumaha di Indonésia? Keur di Indonesia hususna di Cirebon homé industri téh kalolobanna bagerak dina kerajinan tangan. Kerajinan tangan nu aya di Cirebon memang loba rupana.

Husus di daérah plumbon aya kerajinan anu dikelolana di imah-imah sewangan-sewangan (homé industri). Bentuk karajinan tangan na téh mangrupa ngokolakeun rotan (hoe) jadi korsi, meja, rak baju, wadah seuseuheun, kotak maénan budak, wadah sésérahan kawinan, jrrd.

Saliwatan mah siga nu babari nyien ieu karajinan téh. Sok padahal ieu karajinan téh memerlikeun kaahlian husus nya éta nganyam hoe geus meunang nyebitan leutik-leutik. Masarakat satempat kalolobaanan mah nyieun nepi ka jadi bentuk karajinan. Saterusna disérénkeun ka Bos-bos rotan nu masarkeun ka luar daérah jeung ka luar negeri.

Kurang-kurangna sabaran mah nganyam rotan téh matak seunggah. Rék teu kitu kumaha tina sapoé jeput téh paling banter meunang opat siki Karanjang. Kitu gé karanjang nu bentukna laleutik.

Panghasilan tina ieu karajinan téh teu sabaraha. Tapi bisa pikeun nyumponan pangabutuh sapopoé di éta lingkungan masarakat. Ceuk salah saurang pangrajin tamba kesel jeung nganggur di imah cenah.

1.Di Jepang mah nyien motor ogé geus jadi homé industri. Éta kalimah téh aya dina pada ka …
a.hiji
b.dua
c.tilu
d.opat

2.Karajinan nu dijieun tina rotan nurutkeun wacana di luhur nya éta, iwal …
a.korsi
b.meja
c.rak baju
d.asbak

3.Nyienkarajinan tangan tina rotan merlukeun …
a.kaahlian husus
b.kagiatan husus
c.kabiasaan husus
d.kamonésan husus

4.Tina sapoé jeput pangrajin meunang … karanjang.
a.dua
b.tilu
c.opat
d.lima

5.Alor sok disebut ogé …
a.plot
b.adegan
c.setting
d.téma

6.Nu teu kaasup conto kecap pangantét nya éta …
a.ka, tina, kana
b.dina, ti, tina
c.siga, tepi ka, di
d.téh, mah, sih

7.Di handap seni-seni nu aya di Cirebon, iwal …
a.sintrén
b.kuda lumping
c.tari topéng
d.beluk

8.Ngajarkeun tembang Sunda ka barudak ayeuna kacida héséna lantaran …
a.barudak ngora loba ulin
b.barudak ngora kurang sumanget kana diajar
c.barudak ngora ayeuna daya juangna kurang
d.barudak ngora jarang gadéngékeun / némbangkeun tembang Sunda

9.Di handap nu teu kaasup kana seni sora nya éta …
a.tembang Sunda
b.kawih
c.rampak sekar
d.tari topéng

10.Nu dimaksud karangan bahasan téh nya éta …
a.karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun.
b.Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun.
c.Karangan nu eusina ngabahas hiji carita boh piktip atawa non piktip
d.Karangan nu eusina ngagambarkeun hiji ajadian.

11.Sari tina pedaran karangan bahasan disebut ogé …
a.kacindekan
b.saran
c.pedaran
d.bubuka

12.Manéhna … sarua ngan ukur tamat SD.
a.ogé
b.baé
c.kieu
d.heula

13.Bakating ku tunduh … manéhna saré dina korsi.
a.guher
b.am
c.clak
d.bius

14.Dina pelebah ngalapalkeunana dialog drama kudu dibarengan ku …
a.inprési
b.ékspresi
c.aspirasi
d.diréksi

15.Kalimah nu caritaanana ngandung harti pabales-bales disebut
a.aktif
b.répléksif
c.résiprokatif
d.pasif

16.Urang kudu loba … diri dina énggoning nyanghareupan kahirupan.
a.ngaji
b.ngagasab
c.ngajak
d.ngarang

17.Udin silihsimbeuh jeung baturna di walungan. Éta kalimah téh ngandung kecap …
a.résiprokatif
b.répléksif
c.éféktif
d.intransitif

18.Ti simkuring hayu urang sasarengan / babarengan beungkeutkeun hijikeun sumanget urang, pikeun ngamumulé budaya sorangan.
a.panungtung
b.terahir
c.pamungkas
d.pandeuri

19.Sakitu nu kapihatur tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang Sapakan. Mangrupa bagéan … biantara.
a.bubuka
b.eusi
c.panutup
d.salam bubuka

20.Ceuk saha di dinya geus euweuh dayang. Kecap dayang ngandung ma’na pényorasi lantaran….
a.mana dayang baheula leuwih lega tibatan ayeuna.
b.harti dayang baheula sok dilandi ka putri, ayeuna mah ka awewé bangor.
c.harti dayang baheula sok dilandi ka awewé bangor, ayeuna mah ka putri.
d.Harti dayang baheula jeung ayeuna sarua baé.

More Reading

Post navigation

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *