Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013

Berikut adalah soal bahasa sunda kelas 7 semester 2 yang dapat kalian download file soalnya secara lengkap dengan klik link di bawah ini!Kali ini penulis akan membagikan soal uas bahasa sunda kelas 7 untuk dapat kalian pelajari untuk menghadapi ujian nanti. Karena biasanya soal bahasa sunda kelas 7 yang akan diujikan tidak jauh berbeda dengan soal tahun sebelumnya. Soal bahasa sunda kelas 7 ini belum dilengkapi beserta kunci jawaban. Semoga soal bahasa sunda kelas 7 semester 2 ini dapat bermanfaat. Selamat belajar! Tetap semangat! Jangan lupa cek soal bahasa sunda kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban lainnya!

 Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013

Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini diantara huruf a,b,c,d,e yang paling benar!

Kumbang Tulang Maung

Ti dinya, breg Sakadang Maung dibegbregan ku runtah jeung pangpung, mani ngunung-ngunung. Sut disundut.Barang ger gé diduruk, Sakadang Maung hos baé paéh, awakna mani géhéngjadi ruhak, da euweuh akal.Sanggeus kitu, Sakadang Kuya nyokot tulang pingpingna hiji, karepna rék dijieun kumbang. Tuluy ku manéhna dibawa. Teu lila gok papanggih jeung Caladi.

l. Saha waé palaku dina dongéng di luhur téh 
A.maung, kuya, peucang
B.maung, kuya, caladi
C.maung, buaya, caladi
D.kuya, caladi, buaya

2.Tulang Maung anu dijieun kumbang téh nyaéta tulang… 
A.leungeun 
B. bitis 
C. tonggong 
D. pingping

3.Anu paéh waktu silihduruk nyaéta….
A.maung
B.kuya
C. caladi 
D. peucang

4.”Nani jeung Dian… lantaran keur paraséa.”
Frasa anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur téh nyaéta 
A.silihtiron
B.silihpelong
C. silihtoél
D. silihjenggur

5. ‘Barudak téh. ari dititah mah.”
Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur téh nyaéta. …
A.padahayang
B.padanyaho
C padaembung
D. Padanulis

6.”Wilujeng sumping… sadaya dina uleman ieu acara.”
A.padasiswa
B. paratamu
C. padatamu 
D. parasiswa Wacana

Robahna suasana di Dépok karasana téh gancang pisan. Dépok anu tadina ukur kacamatan téh tur pangeusina ogé teu pati réa, ayeuna mah geus kacida robahna. Pendudukna beuki gegek, komo sanggeus jadi kota mah.

Keur tacan pati ramé mah, najan di wewengkon Dépok taya gunung, tapi hawana masih kénéh seger, sabab loba kebon anu pinuh ku tatangkalan. Ngan kiwari mah éta kaayaan téh geus loba robahna.

Tambahna penduduk tangtu nyababkeun tambahna padumukan. Lahan anu asalna mangrupa kebon, kiwari geus salin jinisjadi wewengkon anu ramé. Salian ti éta, jumlah penduduk anu loba téh tangtu baé mikabutuh sarana jeung fasilitas deuih, di antarana kendaraan.

7.Kaayan Dépok baheula….
A.pangeusina gegek
B.loba kendaraan 
C. loba kebon jeung tatangkalan 
D. loba polusi hawa

8.Anu nyababkeun tambahna padumukan nyaéta….
A.tambahna padagang 
B. tambahna penduduk
C.tambahna wisatawan
D.tambahna pangangguran

9.”Bangkong bangun nu keur ngawangkong di sawah.” Gaya basa mijalma (personifikasi) dina kalimah di luhur dituduhkeun ku kecap 
A.bangkong
B. bangun
C. ngawangkong 
D. sawah

10. “Sora suling… tengah peuting.”
Kecap anu merenah keur ngalengkepan kalimah di Iuhur nu ngandung gaya basa mijalma nyaéta.. .. 
A. ngabérélé
B.ngabangingik
C. imut
D. gugupay


ANAKADAM

Anak adam anjeun di dunya ngumbara
Hirup anjeun di dunya téh moal lila
Umur anjeun unggal poé dikurangan
Beurang peuting umur anjeun dicontangan

Wacana di luhur mangrupa… 
A. sajak 
B. Pedaran 
C. sisindiran 
D. pupujian

12.Saha nu dimaksud Anak Adam téh.. 
A.manusa
B.jin
C. malaikat
D. sétan

13.”Jaga engké di poé ahir, umat manusa bakal dikumpulkeun di ahérat.”
Kecap serapan tina basa Arab dina kalimah di luhur nyaéta….
A.umat, ahir
B.umat, manusa
C. ahir, ahérat
D. ahir, umat

14.”Éta perkara téh dibawa ka… 
A.méja makan 
B. méja pingpong 
C. méja tulis 
D. méja héjo

15.”Jajang mah budak… mani gampil dititahna.” Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur téh nyaéta. 
A.hampang birit
B.hampang leungeun
C.hampang suku
D.hampang awak

Sajak

Geus datang deui wancina ngabuburit
Geuning urang terus ngariung di jalan
Dina sisimpangan ka kéncajeung katuhu

16.Sempalan (kutipan) sajak di luhur judulna nyaéta.. 
 A. Wancina
B. Ngabuburit
C. Ngariung
D. Sisimpangan

17.Nu ngarang sajak di luhur téh nyaéta 
A.Juniarso Ridwan
B.Rahmat M. Sas. Karana 
C. Yus Rusyana 
D. IndahL.

18.Istilah séjén gaya basa eufimismeu nyaéta.. ..
A.mijalma
B.ocon
C. rautan
D. kadalon

19.Alat kasenian calung mah biasa dimaénkeuna ku cara….
A.ditiup
B. dioyagkeun
C. ditakol 
D. dipirig

20.Rarangkén tukang —na dina kecap di handap nu ngandung boga harti milik nyaéta 
A.Mundingna Abah Juki aya dua puluh. 
B. Indit ka Bandungna téh poé Saptu.
C.Harga gula sakilona Rp. 6000 
D.Anak nu cikalna mah di Perguruan Tinggi.

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *