Soal UTS Bahasa Sunda kelas 7 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Berikut adalah soal bahasa sunda kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban yang dapat kalian download file soal nya secara lengkap dengan klik link di bawah ini!Kali ini penulis akan membagikan soal bahasa sunda kelas 7 dan kunci jawaban untuk dapat kalian pelajari untuk menghadapi ujian nanti. Karena biasanya soal bahasa sunda kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban yang akan diujikan tidak jauh berbeda dengan soal tahun sebelumnya. Soal bahasa sunda kelas 7 semester 1 ini sudah dilengkapi beserta kunci jawaban bahasa sunda kelas 7 semester 2. Semoga soal pts b sunda kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban ini dapat bermanfaat. Selamat belajar! Tetap semangat! Jangan lupa cek soal uas bahasa sunda kelas 7 dan kunci jawaban lainnya!

Soal UTS Bahasa Sunda kelas 7 Semester 2 dan Kunci Jawaban

(Kunci jawaban ditandai dengan huruf tebal, untuk file secara lengkap silahkan download pada link yang tersedia)

Wacana Pikeun soal nomer 1-5
Hayam Kongkorongok Subuh
Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan, mangkaning arek ngadeheus ka dewa.
Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi, maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago, engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga.
Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Lila-lila naga ngarayu, jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat, lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa, anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik.”
Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Sakali dua kali titinggi teu datang wae, terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui, tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang.
“Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna.
Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna, males pati dumeh kungsi ngabobodo.
1. Palaku utama dina éta dongéng….
a. Oray naga                      
b. Dewa        
c. Titinggi                    
d. Hayam
2. Carita dongéng diluhur ka asup kana golongan dongéng…….
a. Sasakala   
b. Babad     
c. Fabél     
d. Mite
3. Basa sunda anu digunakeun dina dongéng diluhur nyaéta…
a. Basa lemes                     
b. Basa kasar                     
c. Basa loma
d. Basa Sopan
4. Watek oray naga téh….
a. bageur   
b. Jahat   
c. Pelit   
d. Sopan
5. Judul dongéng diluhur nyaéta…..
a. Hayam kongkorongok subuh
b. Kisah hayam jeung baturna
c. Carita oray naga
d. Oray naga jeung hayam
6.      Anu kaasup carita sasakala ,dihandap ieu iwal……
a. Situ bagendit            
b. Talaga warna
c. Maung panjalu        
d. Sakadang peucang
7. Omongan dua jalma atawa lewih bari silih tempal nyaéta………..
a. Paguneman       
b. Caritaaan
c. ngabandungan    
d. Ngajenan
Paguneman Pikeun soal nomer 8-9
Dimas  : “Sampurasun !”
Leo    : “…..”
Dimas  : “Rék kamana euy, meni rurusuhan kitu?”
Leo    : “Ieu Dim, rék euli uyah di titah ku Ema.”
Dimas  : “Ari sugan téh rék ka mana.”
Leo    : “Yu dim ah, Bisi Ema nungguan euy.”
Dimas  : “….”
8.  paguneman di luhur teh ngagunakeun basa …….
a. Kasar      
b. Hormat    
c. Lemes             
d. Loma
9. Kecap atawa kalimah anu pantes pikeun ngalengkepan paguneman di luhur, nyaéta…
a. Euy, Ka mana 
b. Mangga, Rampés               
c. Rampés, Enya atuh       
d. Rampéa, Ka mana
10. Kalimah ieu di handap tatakrama basa nu merenah nyaeta …
a. Abdi mah parantos tuang           
b. Pa Angga wangsul ti payun       
c. Terang henteu kamari aya supa      
d. Pa Usman nembe sumping ti  Jakarta
     
11. Pungsi bewara atawa wawaran teh diantarana pikeun …
a. Nepikeun niat hade kalayan sopan   
b. nepikeun informasi ka balarea
c. nepikeun kahayang ka batur
d. mangaruhan babaturan deukeut
12. Jumlah aksara vokal dina basa sunda aya ….
a. 5                        
b. 4                  
c. 7                   
d. 8
13. Istilah dina basa Indonesia nu mibanda harti sarua jeung kecap wawaran teh nyaeta ….
a. Berita                 
b. presenter
c. Pengumuman    
d. Reporter
14. Naek turunna lagu atawa wirahma nyarita waktu nepikeun wawaran disebut …
a. Lentong    
b. volume      
c. lafal   
d. Rengkak
15. Ieu dihandap conto kalimah anu ngagunakeun gaya basa mijalma, nyaéta…
a. pa, punten abdi bade ka pengker
b. béntang ting kariceup di langit
c. pun biang parantos ngantunkeun
d. langlayangan téh ngapung ka luhur
16. Conto-conto kecap sifat aya dina bagian….
a. pinter, buku, maca         
b. geulis, galak, motor        
c. kotor, soméah, cageur
d. guru, dokter, ustad
17. Ieu di handap conto kecap anu patali jeung sora sasatoan, nyaéta…
a. cula, tanduk                   
b. jajangkar, pelung                       
c. ngagaur,kongkorongok
d. ngagerem, pamatil
18. Ieu di handap mangrupa aksara vokal dina basa sunda, nyaéta…
a. a,i,u, é,o,e,eu                 
b. a, i,u, é,o,e,ue
c. a,i,u, é,oe,e,eu                
d. a,i,u, é,o,eo,eu
19. Nyieun karangan pangalaman mah teu bisa diwangwang atawa papapantes, tapi kudu dumasar …….
a. data ti babaturan atawa ti kolot anu loba pangalaman
b. data anu nyata, anu kungsi katempo atawa kaalaman
c. kanyataan di lapangan atawa anu karasa ku urang         
d. naon wae anu dipikaresep ku urang  atawa ku batur
20. Ieu di handap conto kecap anu geus dirarangkénan tengah -in- nyaéta….
a. pinter                         
b. sinatria              
c. bintang
d.pamingpin

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *