Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 9 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Berikut adalah soal bahasa sunda kelas 9 semester 2 dan kunci jawaban yang dapat kalian download file soal nya secara lengkap dengan klik link di bawah ini!Kali ini penulis akan membagikan latihan soal bahasa sunda kelas 9 semester 1 tentang biantara untuk dapat kalian pelajari untuk menghadapi ujian nanti. Karena biasanya pts bahasa sunda kelas 9 semester 2 yang akan diujikan tidak jauh berbeda dengan soal tahun sebelumnya. Soal uts bahasa sunda semester 2 ini sudah dilengkapi beserta kunci jawaban bahasa sunda kelas 9 kurikulum 2013. Semoga soal bahasa sunda kelas 9 dan kunci jawaban ini dapat bermanfaat. Selamat belajar! Tetap semangat! Jangan lupa cek soal bahasa sunda kelas 9 semester 1 dan kunci jawaban lainnya!


Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 9 Semester 2 dan Kunci Jawaban
(Kunci jawaban ditandai dengan huruf tebal, untuk file secara lengkap silahkan download pada link yang tersedia)

1.Ubar tradisional mah teu nimbulkeun efek samping. 
Efek samping hartina……
a. Hasiat
b. Balukar tina hiji perkara
c. Kagunaan
d. Hasil tina hiji perbuatan

2.Tutuwuhan di handap ieu nu ka asup bahan ubar tradisional nyaeta….
a. Daun sampeu
b. Kangkung
c. Jawer kotok
d. Salada 

3.Naon anu ditulis dina bagian panutup artikel?
a. Kacindekan
b. Pedaran
c. Kasang tukang
d. Wincikan masalah

4.Bagian anu medar pasualan secara jelas dina artikel mangrupa bagian….
a. Bubuka
b. Panutup
c. Eusi
d. Kasang tukang

5.Ciri kalimah langsung dina basa tulisan nyaeta….
a. Diucapkeun langsung ku panyaturna
b. Make koma jeung tanda tanya
c. Diselapan ku kecap panyambung yen
d. Diapit ku tanda kekenteng

6.Mana kalimah langsung anu bener!
a. Saha anu teu sakola?
b. Iraha rek indit ka Jakarta teh?
c. “Keur naon gunana memeniran teh?” Iwan nanya.
d. Iwan nanyakeun gunana memeniran teh.

7.“Kuring mah moal milu piknik da teu boga duit”, ceuk Imas ka Somad.
Kalimah di luhur lamun dirobah jadi kalimah teu langsung unina……
a.Imas nyarita ka Somad yen manehna moal milu piknik sabab teu boga duit.
b.Ceuk Imas ka Somad, kuring moal milu piknik sabab teu boga duit.
c.Imas nyarita ka Somad yen manehna moal milu piknik sabab teu boga duit.
d.Kuring mah moal milu piknik da teu boga duit ceuk Imas ka Somad.

8.Kania nyarita ka Nunung yen isukan manehna moal sakola sabab rek ka jakarta.
Lamun dirobah jadi kalimah langsung, unina…..
a.“Kuring mah isukan moal sakola sabab rek ka Jakarta,” ceuk Nunung.
b.“Kuring mah isukan moal sakola sabab rek ka Jakarta,” ceuk Kania
c.Kania nyarita, kuring mah isukan moal sakola sabab rek ka Jakarta. 
d.Nunung ngomongkeun Kania yen manehna isukan moal sakola sabab rek ka Jakarta.

9.Budak teh geuning beut amis daging. Amis daging hartina…..
a.Boga panyakit diabetes melitus
b.Babari bareureum lamun ka panasan
c. Babarian ceurik
d. Babari ka terap ku kasakit kulit

10.Abong nincak rumaja, jang Midun teh mani murag bulu bitis. 
Nu dimaksud murag bulu bitis nyaeta….
a.Cicing bae di imah
b.Resep dangdan
c. Mimiti beger
d. Teu betah cicing di imah

11.Sanajan beunghar sarta luhur pangkat oge, anjeunamah jajauheun tina sifat….
a.Handap asor
b. Hampang leungeun
c. Gede hulu
d. Someah

12.Cik sing someah ka batur teh, ulah sok……bisi teu dipikaresep!
a.Amis budi
b. Amis daging
c. Haseum budi
d. Pait daging

13.Paingan teu katarima gawe da masih…..
a.Bau jaringao
b. Lelengkah halu
c. Atah anjang
d. Kembang buruan

14.Neng Zahra mah …… loba pisan nu resep ku sipat jeung tingkah lakuna.
a.Amis daging
b. Yuni kembang
c. Awak sampayan
d. Pait daging

15.Kalimah sampurna nyaeta….
a.Kalimah anu diwangun ku sakurang-kurangna jejer jeung caritaan.
b.Kalimah anu diwangun ku jejer jeung caritaan wungkul
c.Kalimah anu diwangun ku unsur utamana nyaeta katerangan
d.Kalimah anu teu merlukeun obyek

16.Kalimah di handap ieu diwangun ku jejer, caritaan jeung obyek.
a.Barudak mah tos arulin di walungan Cimanuk
b.Pasar Cigasong teh rek dipindahkeun taun 2017
c. Mimin keur ngumbah piring di pancuran
d. Anak hayam teh keur macokan beunyeur

17.Mana kalimah anu diwangun ku jejer, caritaan jeung katerangan?
a.Kamarimah hujan meuni gede
b.Tukang sayur mah sok balanja rebun-rebun keneh
c. Bapa nuju maos koran di teras 
d. Otong nutupkeun panto mani dijablogkeun

18.Bapa nuju ngadamel kurung manuk di pipir.
Pola kalimah di luhur nyaeta….
a.JCKO
b. KJCO
c. JCOK
d. KJCK

19.Bulan Februari mah para siswa teh rek pariknik. 
anu nyicingan fungsi salaku jejer dina eta kalimah nyaeta…..
a.Bulan
b. Februari
c. Para siswa
d. Pariknik

20.Manehna teh isukan mah rek mupu buah di kebonna.
Pola kalimah di luhur nyaeta….
a.JCKO
b. JCOK
c. JKCOK
d. KJCOK

More Reading

Post navigation

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *