Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Berikut adalah soal bahasa sunda kelas 8 dan kunci jawaban yang dapat kalian download file soal secara lengkap dengan klik link di bawah ini!

Kali ini penulis akan membagikan soal bahasa sunda kelas 8 semester 2 dan kunci jawaban untuk dapat kalian pelajari untuk menghadapi ujian nanti. Karena biasanya latihan soal bahasa sunda kelas 8 yang akan diujikan tidak jauh berbeda dengan soal tahun sebelumnya. Soal pas bahasa sunda kelas 8 semester 2 kurikulum 2013 ini sudah dilengkapi beserta kunci jawaban uas bahasa sunda kelas 8. Semoga soal pat bahasa sunda kelas 8 semester 2 dan kunci jawaban ini dapat bermanfaat. Selamat belajar! Tetap semangat! Jangan lupa cek soal uts bahasa sunda kelas 8 semester 2 dan kunci jawaban serta lainnya!

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Kunci jawaban ditandai dengan huruf tebal dan untuk file soal secara lengkap silahkan download pada link yang tersedia
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C dan D di bawah ini!
Solawat miwah salam mangga urang haturkeun ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad SAW, ka para sohabatna, ka kulawargina, tur dugi ka urang salaku umatna.
1. Ungkara diluhur teh di omongkeun ku pangjejer acara dina bagean…
A. Do’a
B. Eusi
C. Bubuka

D. Panutup

Bilih aya kacaletot basa ( kalau ada salah kata ) abdi salaku pangjejer acara, hapunteun ( maaf ) ka sadayana.
2. Ungkara diluhur teh biasana diomongkeun ku pangjejer acara dina bagean…
A. Eusi
B. Panutup
C. Do’a
D. Bubuka
3. Pancen utama pangjejer acara, nyaeta…
A. Ngatur anu boga hajat sangkan tartib
B. Ngatur jalanna acara sangkan tartib tur lancar
C. Ngatur pamaen nu rek manggung
D. Ngatur pakean nu rek minton ( main)
4. Ieu dihandap nu teu kaasup ( yang tidak termasuk ) kana acara resmi diatur ku pangjejer acara, nyaeta…
A. Upacara adat di nu hajat
B. Ulang Tahun
C. Upacara bandera
D. Upacara adat di nu hajat
5. Ieu dihandap ditataan runtuyan nu sok aya dina acara resmi, iwal ( kecuali )…
A. Niup lilin jeung motong kueh
B. Acara poko
C. Bubuka
D. Pangbagea/ sambutan
6. Tata krama waktu ngajejeran acara, iwal ( kecuali )…
A. Kudu geulis jeung bisa ngahaleuang ( nyanyi )
B. Basa nu dipake kudu direka sing merenah
C. Make pakean nu sopan atawa luyu ( sesuai ) jeung tema acara
D. Sora kudu jelas atawa bedas
7. Karya sastra anu direka dina basa lancaran ( prosa ) kalawan ukuranana pondok disebut….
A. Carpon
B. Sajak
C. Novel
D. Wawaran
8. Majalah nu pangheulana ngamuat carpon Sunda dina taun 1920 teh…
A. Parahyangan
B. Mangle
C. Giwangkara
D. Galura
9. Tokoh anu ngalakonan dina carpon disebutna…
A. Palaku
B. Latar
C. Lalakon
D. Galur
10. Anu disebut latar dina carpon teh…
A. Gagasan nu ditepikeun ku pangarang
B. Waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita
C. Jalan carita atawa runtuyan kajadian dina carita
D. Perkara nu bisa di pahami eusi caritana
11. Kajadian anu luar biasa tur mikat hate ( istimewa ) teh disebutna…
A. Informasi
B. Warta
C. Fakta
D. Peristiwa
12. Laporan peristiwa umumna dilaksanakeun ku…
A. Konstruktif
B. Wartawan
C. Siswa
D. Panalungtikan (penelitian)
13. Kudu diperhatikeun dina ngalaporkeun kajadian , diantarana : ….
A. Sora tarik
B. Sora laun
C. Sora sedeng
D. Teu aya sora
14. Laporan kajadian aya rumusan…
A. 2W + 1H
B. 3W + 2H
C. 3H + 2H
D. 5W + 1H
15. Laporan bisa ditepikeun ku urang bisa ku cara : …
A. Lisan
B. Gambar
C. Tulisan
D. Lisan + Tulisan
16. Basa dina nepikeun laporan kajadian kudu :
A. Kasar
B. Lemes
C. Kasar + Hormat
D. Lemes + Hormat
17. Cara nepikeun laporan kajadian atawa kagiatan bisa ngaliwatan …
A. radio, tv, internet
B. Media sosial
C. Obrolan jalma
D. kabeh jawaban bener
18. Laporan kajadian teh mangrupa, laporan anu ngaliwatan kajadian …
A. Keur lumangsung
B. Geus lumangsung
C. Teu acan lumangsung
D. Bade lumangsung
19. Laporan kajadian atawa kagiatan anu sok aya dina media sosial sok kusaha…
A. MC
B. Host
C. Panata acara
D. Wartawan
20. Bedana ngadongéng jeung ngalaporkeun kajadian nyaéta dina …
A. Eusina
B. Bubuka
C. Panutup

D. Salam bubukas.

More Reading

Post navigation

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *