Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 9 SMP Semester 2 dan Kunci Jawaban

Berikut adalah Soal UAS Bahas Sunda Kelas 9 SMP Semester 2 dan Kunci Jawaban yang dapat kalian download file soalnya secara lengkap dengan klik link di bawah ini!

Kali ini penulis akan membagikan Soal UAS Bahas Sunda Kelas 9 SMP Semester 2 dan Kunci Jawaban untuk dapat kalian pelajari untuk menghadapi ujian nanti. Karena biasanya Soal UAS Bahas Sunda Kelas 9 SMP Semester 2  yang akan diujikan tidak jauh berbeda dengan soal tahun sebelumnya. Soal UAS Bahas Sunda Kelas 9 SMP Semester 2  ini belum dilengkapi beserta kunci jawaban. Semoga Soal UAS Bahas Sunda Kelas 9 SMP Semester 2 dan Kunci Jawaban ini dapat bermanfaat. Selamat belajar! Tetap semangat! Jangan lupa cek Soal UAS Bahas Sunda Kelas 9 SMP Semester 2 dan Kunci Jawaban lainnya!

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 9 SMP Semester 2 dan Kunci Jawaban

Kunci jawaban ditandai dengan huruf tebal dan untuk file soal secara lengkap silahkan download pada link yang tersedia
Pilih jawaban anu pang benerna kucara nyakra a, b, c atawa d dina lembar jawaban! 
1. Ubar tradisional mah teu nimbulkeun efek samping.
Efek samping hartina……
a. Hasiat
b. Balukar tina hiji perkara
c. Kagunaan
d. Hasil tina hiji perbuatan
2. Tutuwuhan di handap ieu nu ka asup bahan ubar tradisional nyaeta….
a. Daun sampeu
b. Kangkung
c. Jawer kotok
d. Salada
3. Naon anu ditulis dina bagian panutup artikel?
a. Kacindekan
b. Pedaran
c. Kasang tukang
d. Wincikan masalah
4. Bagian anu medar pasualan secara jelas dina artikel mangrupa bagian….
a. Bubuka
b. Panutup
c. Eusi
d. Kasang tukang
5. Ciri kalimah langsung dina basa tulisan nyaeta….
a. Diucapkeun langsung ku panyaturna
b. Make koma jeung tanda tanya
c. Diselapan ku kecap panyambung yen
d. Diapit ku tanda kekenteng
6. Mana kalimah langsung anu bener!
a. Saha anu teu sakola?
b. Iraha rek indit ka Jakarta teh?
c. “Keur naon gunana memeniran teh?” Iwan nanya.
d. Iwan nanyakeun gunana memeniran teh.
7. “Kuring mah moal milu piknik da teu boga duit”, ceuk Imas ka Somad.
Kalimah di luhur lamun dirobah jadi kalimah teu langsung unina……
a. Imas nyarita ka Somad yen manehna moal milu piknik sabab teu boga duit.
b. Ceuk Imas ka Somad, kuring moal milu piknik sabab teu boga duit.
c. Imas nyarita ka Somad yen manehna moal milu piknik sabab teu boga duit.
d. Kuring mah moal milu piknik da teu boga duit ceuk Imas ka Somad.
8. Kania nyarita ka Nunung yen isukan manehna moal sakola sabab rek ka jakarta.
Lamun dirobah jadi kalimah langsung, unina…..
a. “Kuring mah isukan moal sakola sabab rek ka Jakarta,” ceuk Nunung.
b. “Kuring mah isukan moal sakola sabab rek ka Jakarta,” ceuk Kania
c. Kania nyarita, kuring mah isukan moal sakola sabab rek ka Jakarta.
d. Nunung ngomongkeun Kania yen manehna isukan moal sakola sabab rek ka Jakarta.
9. Budak teh geuning beut amis daging. Amis daging hartina…..
a. Boga panyakit diabetes melitus
b. Babari bareureum lamun ka panasan
c. Babarian ceurik
d. Babari ka terap ku kasakit kulit
10. Abong nincak rumaja, jang Midun teh mani murag bulu bitis.
Nu dimaksud murag bulu bitis nyaeta….
a. Cicing bae di imah
b. Resep dangdan
c. Mimiti beger
d. Teu betah cicing di imah
11. Sanajan beunghar sarta luhur pangkat oge, anjeunamah jajauheun tina sifat….
a. Handap asor
b. Hampang leungeun
c. Gede hulu
d. Someah
12. Cik sing someah ka batur teh, ulah sok……bisi teu dipikaresep!
a. Amis budi
b. Amis daging
c. Haseum budi
d. Pait daging
13. Paingan teu katarima gawe da masih…..
a. Bau jaringao
b. Lelengkah halu
c. Atah anjang
d. Kembang buruan
14. Neng Zahra mah …… loba pisan nu resep ku sipat jeung tingkah lakuna.
a. Amis daging
b. Yuni kembang
c. Awak sampayan
d. Pait daging
15. Kalimah sampurna nyaeta….
a. Kalimah anu diwangun ku sakurang-kurangna jejer jeung caritaan.
b. Kalimah anu diwangun ku jejer jeung caritaan wungkul
c. Kalimah anu diwangun ku unsur utamana nyaeta katerangan
d. Kalimah anu teu merlukeun obyek
16. Kalimah di handap ieu diwangun ku jejer, caritaan jeung obyek.
a. Barudak mah tos arulin di walungan Cimanuk
b. Pasar Cigasong teh rek dipindahkeun taun 2017
c. Mimin keur ngumbah piring di pancuran
d. Anak hayam teh keur macokan beunyeur
17. Mana kalimah anu diwangun ku jejer, caritaan jeung katerangan?
a. Kamarimah hujan meuni gede
b. Tukang sayur mah sok balanja rebun-rebun keneh
c. Bapa nuju maos koran di teras
d. Otong nutupkeun panto mani dijablogkeun
18. Bapa nuju ngadamel kurung manuk di pipir.
Pola kalimah di luhur nyaeta….
a. JCKO
b. KJCO
c. JCOK
d. KJCK
19. Bulan Februari mah para siswa teh rek pariknik.
anu nyicingan fungsi salaku jejer dina eta kalimah nyaeta…..
a. Bulan
b. Februari
c. Para siswa
d. Pariknik
20. Manehna teh isukan mah rek mupu buah di kebonna.
Pola kalimah di luhur nyaeta….
a. JCKO
b. JCOK
c. JKCOK
d. KJCOK

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *